Roháček2. Korintským5,14

2. Korintským 5:14

Lebo lás­ka Kris­tova nás núti,


Verš v kontexte

13 Lebo buď že sme pošli z umu - Bohu, buď že sme pri zdravom roz­ume - vám. 14 Lebo lás­ka Kris­tova nás núti, 15 ktorí sme usúdili toto: že ak jeden zo­mrel za všet­kých, tedy všet­ci zo­mreli, a za všet­kých zo­mrel preto, aby tí, ktorí žijú, nežili už viacej sebe, ale tomu, ktorý zo­mrel za nich i vstal z mŕtvych.

späť na 2. Korintským, 5

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo lás­ka Kris­tova nás núti,

Evanjelický

14 Lás­ka Kris­tova totiž spája nás, ktorí tak­to súdime: jeden umrel za všet­kých, teda všet­ci umreli;

Ekumenický

14 Veď nás ženie Kris­tova lás­ka, nás, čo sme po­chopili, že ak jeden zo­mrel za všet­kých, všet­ci zo­mreli.

Bible21

14 Kri­stova lás­ka nás za­vazuje. Jsme to­tiž přesvědčeni, že je­den zemřel za všech­ny, a tak zemře­li všich­ni.