Roháček2. Jánov1,6

2. Jánov 1:6

A toto je tá lás­ka, aby sme chodili podľa jeho pri­kázaní. To je to pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste v nej chodili.


Verš v kontexte

5 A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od počiat­ku: aby sme milovali jed­ni druhých. 6 A toto je tá lás­ka, aby sme chodili podľa jeho pri­kázaní. To je to pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste v nej chodili. 7 Lebo mnohí bludári vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša Kris­ta, prišlého v tele. To je ten bludár a an­ti­krist.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A toto je tá lás­ka, aby sme chodili podľa jeho pri­kázaní. To je to pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste v nej chodili.

Evanjelický

6 A to je lás­ka, aby sme chodili podľa Jeho pri­kázaní. A to je pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste chodili v ňom.

Ekumenický

6 A to je lás­ka: žiť podľa jeho pri­kázaní. To pri­kázanie, ktoré ste počuli od začiat­ku, je, aby ste žili v láske.

Bible21

6 V tom je lás­ka, abychom ži­li pod­le jeho přikázání. To přikázání jste slyše­li od počátku, a tak pod­le něj žij­te.