Ekumenický2. Jánov1,6

2. Jánov 1:6

A to je lás­ka: žiť podľa jeho pri­kázaní. To pri­kázanie, ktoré ste počuli od začiat­ku, je, aby ste žili v láske.


Verš v kontexte

5 A teraz ťa, Pani, prosím — nie akoby som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od začiat­ku — miluj­me sa na­vzájom. 6 A to je lás­ka: žiť podľa jeho pri­kázaní. To pri­kázanie, ktoré ste počuli od začiat­ku, je, aby ste žili v láske. 7 Veď do sveta vy­šlo mnoho zvod­cov, ktorí ne­vyz­návajú, že Ježiš Kris­tus prišiel v tele. To je ten zvod­ca a an­ti­krist.

späť na 2. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

6 A toto je tá lás­ka, aby sme chodili podľa jeho pri­kázaní. To je to pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste v nej chodili.

Evanjelický

6 A to je lás­ka, aby sme chodili podľa Jeho pri­kázaní. A to je pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste chodili v ňom.

Ekumenický

6 A to je lás­ka: žiť podľa jeho pri­kázaní. To pri­kázanie, ktoré ste počuli od začiat­ku, je, aby ste žili v láske.

Bible21

6 V tom je lás­ka, abychom ži­li pod­le jeho přikázání. To přikázání jste slyše­li od počátku, a tak pod­le něj žij­te.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček