Roháček2. Jánov1

2. Jánov

Láskavý prívet istej veriacej sestre, panej, i jej deťom.1 Starší vy­volenej panej i jej deťom, ktorých ja milujem v prav­de a nie len ja sám, ale aj všet­ci, ktorí po­znali prav­du, 2 pre prav­du, ktorá zo­stáva v nás, a bude s nami na veky. 3 Nech je s vami milosť, milo­sr­den­stvo a pokoj od Boha Otca a od Pána Ježiša Kris­ta, Syna Ot­cov­ho, v prav­de a lás­ke. 4 Veľmi som sa za­radoval, že som našiel z tvojich detí takých, ktorí chodia v prav­de, tak ako sme do­stali pri­kázanie od Ot­ca. 5 A teraz ťa prosím, pani, nie ako čo by som ti písal nové pri­kázanie, ale to, ktoré sme mali od počiat­ku: aby sme milovali jed­ni druhých. 6 A toto je tá lás­ka, aby sme chodili podľa jeho pri­kázaní. To je to pri­kázanie, ako ste počuli od počiat­ku, aby ste v nej chodili. 7 Lebo mnohí bludári vy­šli do sveta, ktorí ne­vyz­návajú Ježiša Kris­ta, prišlého v tele. To je ten bludár a an­ti­krist. 8 Maj­te na seba po­zor, aby sme nezt­ratili toho, čoho sme sa doteraz dopracovali, ale aby sme do­stali pl­nú mzdu. 9 Každý, kto ide ďalej a nezos­táva v učení Kris­tovom, ne­má Boha. Kto zo­stáva v učení Kris­tovom, ten má Otca i Syna. 10 Ak ide nie­kto k vám a nenesie toho učenia, ne­prijímaj­te ho do domu ani ho ne­po­zdravuj­te. 11 Lebo ten, kto ho po­zdravuje, účast­ní sa jeho zlých skut­kov. 12 Hoci vám mám mnoho čo písať, nech­cel som papierom a čer­nid­lom, ale sa nadejem, že prij­dem k vám a budem hovoriť ús­ta k ús­tam, aby bola naša radosť na­pl­nená. 13 Po­zdravujú ťa deti tvojej vy­volenej ses­try. Ameň.

Roháček2. Jánov1