Roháček3. Jánov1

3. Jánov

Láskavý prívet istému bratovi Gájovi, pochvala a úpravy.1 Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v prav­de. 2 Milovaný, prajem ti, žeby si sa mal vo všet­kom dob­re a že by si bol zdravý, tak ako sa má dob­re tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď pri­chádzali bratia a svedčili o tvojej prav­de, tak ako ty chodíš v prav­de. 4 Väčšej rados­ti nad to ne­mám, než aby som počul, že moje deti chodia v prav­de. 5 Milovaný ver­ne činíš, čokoľvek robíš bratom a hosťom, 6 ktorí dali tvojej lás­ke svedoc­tvo pred sborom, ktorých keď vy­prevadíš hod­ne Boha, dob­re robíš. 7 Lebo vy­šli za jeho meno neberúc ničoho od po­hanov. 8 My sme teda pod­lžni prijímať takých bratov, aby sme boli spolu­pracov­ník­mi prav­de a cir­kvi. 9 Písal som sboru, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vým medzi nimi, nás ne­prijíma. 10 Pre­to ak prij­dem, pri­pomeniem jeho skut­ky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a ne­majúc do­sť na tom, ani sám ne­prijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vy­lučuje ich zo sboru. 11 Milovaný, ne­na­sleduj zlého, ale dob­ré. Ten, kto činí dob­ré, je z Boha, ale kto robí zlé, ne­videl Boha. 12 Demet­ri­ovi dávajú všet­ci svedoc­tvo i sama prav­da, a my tiež svedčíme, a viete, že naše svedoc­tvo je prav­divé. 13 Mal by som ti mnoho čo písať, ale nech­cem ti na­písať čer­nid­lom a perom. 14 Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím, a budeme hovoriť ús­ta k ús­tam. 15 Po­koj ti! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj priateľov podľa mena.

Roháček3. Jánov1