Roháček1. Jánov5

1. Jánov

Viera v Pána Ježiša víťazstvom nad svetom. Traja, ktorí dávajú svedoctvo.1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kris­tus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje toho, kto zrodil, miluje aj toho, ktorý sa z neho narodil 2 Po tom známe, že milujeme deti Božie, keď milujeme Boha a za­chovávame jeho pri­kázania. 3 Lebo toto je tá lás­ka Božia, aby sme za­chovávali jeho pri­kázania, a jeho pri­kázania nie sú ťažké. 4 Lebo všet­ko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazs­tvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera. 5 Kto iný je tým, kto víťazí nad svetom ako ten, kto verí, že Ježiš je Syn Boží? 6 Toto je ten, ktorý prišiel skr­ze vodu a krv, Ježiš Kris­tus. Nie len so samou vodou, ale s vodou i kr­vou. A Duch je, ktorý svedčí, lebo Duch je prav­da. 7 Pre­tože traja sú, ktorí svedčia na nebi: Otec, Slovo a Svätý Duch. A tí traja sú jed­no. 8 A traja sú, ktorí svedčia na zemi: Duch, voda a krv. A tí traja sú v jed­no. 9 Ak prijímame svedoc­tvo ľudí, svedoc­tvo Boha je väčšie. Lebo toto je to svedoc­tvo Božie, ktoré vy­svedčil o svojom Synovi. 10 Ten, kto verí v Syna Božieho, má svedoc­tvo sám v sebe. Kto ne­verí Bohu, ten ho urobil lhárom, pre­tože ne­uveril svedoc­tvu, ktoré vy­svedčil Bôh o svojom Synovi. 11 A toto je to svedoc­tvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12 Ten, kto má Syna, má život; kto ne­má Syna Božieho, ne­má života. 13 To som na­písal vám veriacim v meno Syna Božieho na­to, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho. O modlitbe. O hriechu nie na smrť. Kto sa narodil z Boha, nehreší.14 A toto je tá smelá dôvera, ktorú máme k ne­mu, že keď prosíme niečo podľa jeho vôle, čuje nás. 15 A keď vieme, že nás čuje, za čokoľvek prosíme, vieme, že máme s­pl­nené svoje prosby, ktoré sme prosili od neho. 16 Keby nie­kto videl svoj­ho brata, že hreší hriechom nie na sm­rť, bude prosiť za neho, a Bôh mu dá život, tým, ktorí hrešia nie na sm­rť. Je hriech na sm­rť, o tom nehovorím, aby o ten prosil. 17 Každá ne­právosť je hriechom, ale je hriech nie na sm­rť. 18 Vieme, že ni­kto, kto sa narodil z Boha, neh­reší. Ale ten, kto sa narodil z Boha, chráni sa, a ten zlý sa ho nedotýka. 19 Vieme, že sme z Boha, a celý svet leží vo zlom. 20 A vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám myseľ, aby sme znali toho prav­divého a sme v tom prav­divom, v jeho Synovi, Ježišu Kris­tovi. To je ten prav­divý Bôh a večný život. 21 Dieťat­ká, chráňte sa modiel! Ameň.

Roháček1. Jánov5