Roháček1. Timoteovi4,13

1. Timoteovi 4:13

Do­kiaľ ne­prij­dem, buď bed­livý čítania, na­pomínania, učenia.


Verš v kontexte

12 Nech ni­kto ne­pohŕda tvojou mladosťou, ale buď prí­kladom ver­ných v slove, ob­covaní, v lás­ke, v duchu, vo viere, mrav­nej čis­tote. 13 Do­kiaľ ne­prij­dem, buď bed­livý čítania, na­pomínania, učenia. 14 Nezaned­bávaj daru milos­ti, k­torý je v tebe a ktorý ti je daný proroc­tvom so vzkladaním rúk starších sboru.

späť na 1. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

13 Do­kiaľ ne­prij­dem, buď bed­livý čítania, na­pomínania, učenia.

Evanjelický

13 Kým ne­prídem, buď usilov­ný v predčitovaní (Pís­ma), na­pomínaní a vy­učovaní.

Ekumenický

13 Kým ne­prídem, venuj sa predčítavaniu, na­pomínaniu a vy­učovaniu.

Bible21

13 Než při­jdu, věnuj se předčítání, kázání a vy­učování.