Roháček1. Timoteovi4,14

1. Timoteovi 4:14

Nezaned­bávaj daru milos­ti, k­torý je v tebe a ktorý ti je daný proroc­tvom so vzkladaním rúk starších sboru.


Verš v kontexte

13 Do­kiaľ ne­prij­dem, buď bed­livý čítania, na­pomínania, učenia. 14 Nezaned­bávaj daru milos­ti, k­torý je v tebe a ktorý ti je daný proroc­tvom so vzkladaním rúk starších sboru. 15 Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj po­krok bol zrej­mý vo všet­kom.

späť na 1. Timoteovi, 4

Príbuzné preklady Roháček

14 Nezaned­bávaj daru milos­ti, k­torý je v tebe a ktorý ti je daný proroc­tvom so vzkladaním rúk starších sboru.

Evanjelický

14 Nezaned­bávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný proroc­kým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba.

Ekumenický

14 Nezaned­bávaj dar milos­ti, ktorý máš v sebe, ktorý si do­stal pro­stred­níc­tvom proroc­tva, a keď na teba starší klád­li ruky.

Bible21

14 Ne­zane­d­bávej dar, který je v to­bě; byl ti dán skrze pro­ro­ctví a vkládání ru­kou staršov­stva.