Roháček1. Timoteovi4

1. Timoteovi

Proroctvo o budúcich bludároch. Nechať bájky, cvičiť sa v pobožnosti.1 Ale Duch hovorí vý­slov­ne, že v ne­skorších časoch od­stúpia nie­ktorí od viery, ktorí budú počúvať blud­ných duchov a učenia démonov, 2 hovoriacich v po­kryt­stve lož, majúci žhavo po­značené vlast­né svedomie, 3 ktorí budú zbraňovať ženiť sa a p­rikazovať zdržovať sa po­kr­mov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s ďakovaním pre veriacich a po­znavších prav­du. 4 Lebo každé stvorenie Božie je dobré, a nič nie je na za­hodenie, čo sa prijíma z ruky Božej s ďakovaním, 5 lebo sa po­sväcuje slovom Božím a mod­lit­bou. 6 Keď budeš toto pred­kladať bratom, budeš dob­rým služob­níkom Ježiša Kris­ta, kŕmeným slovami viery a dob­rého učenia, ktoré si doteraz nasledoval. 7 Ale obec­né a bab­ské báj­ky od­miet­ni a cvič sa v po­božnos­ti. 8 Lebo teles­né cvičenie je na málo čo užitočné, ale po­božnosť je na všet­ko užitočná majúc za­sľúbenie terajšieho i budúceho života. 9 Ver­né je to slovo a hod­no každého prijatia. 10 Lebo nato i pracujeme i zápasíme i po­hanenia ne­sieme, že sa nadejeme na živého Boha, ktorý je spasiteľom všet­kých ľudí a najmä ver­ných. Rôzne príkazy. Tri dôležité veci: čítať, napomínať, učiť.11 Pri­kazuj to a uč! 12 Nech ni­kto ne­pohŕda tvojou mladosťou, ale buď prí­kladom ver­ných v slove, ob­covaní, v lás­ke, v duchu, vo viere, mrav­nej čis­tote. 13 Do­kiaľ ne­prij­dem, buď bed­livý čítania, na­pomínania, učenia. 14 Nezaned­bávaj daru milos­ti, k­torý je v tebe a ktorý ti je daný proroc­tvom so vzkladaním rúk starších sboru. 15 Na to maj starosť, v tom buď, aby tvoj po­krok bol zrej­mý vo všet­kom. 16 Maj po­zor na seba i na učenie, zo­tr­vávaj v tom. Lebo keď to budeš robiť, za­chrániš aj seba aj tých, ktorí ťa počúvajú.