Roháček1. Samuelova22,2

1. Samuelova 22:2

A shromažďovali sa k nemu všet­ci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, jako aj všet­ci, ktorí boli za­dlžení, i všet­ci, ktorí mali hor­kosť v duši, a bol nad nimi voj­vod­com. A bolo s ním tak asi štyris­to mužov.


Verš v kontexte

1 A tak od­išiel Dávid od­tiaľ a za­chránil sa útekom do jas­kyne Adul­lam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, sišli ta za ním. 2 A shromažďovali sa k nemu všet­ci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, jako aj všet­ci, ktorí boli za­dlžení, i všet­ci, ktorí mali hor­kosť v duši, a bol nad nimi voj­vod­com. A bolo s ním tak asi štyris­to mužov. 3 Po­tom od­išiel od­tiaľ Dávid do Mic­py Moábovej. A riekol moáb­skemu kráľovi: Do­voľ, prosím, že by vy­šli môj otec i moja mat­ka von a bývali s vami, do­kiaľ ne­zviem, čo mi učiní Bôh.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 A shromažďovali sa k nemu všet­ci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, jako aj všet­ci, ktorí boli za­dlžení, i všet­ci, ktorí mali hor­kosť v duši, a bol nad nimi voj­vod­com. A bolo s ním tak asi štyris­to mužov.

Evanjelický

2 Okolo neho sa zhromaždili všet­ci sužovaní, všet­ci za­dlžení a všet­ci za­tr­pk­nutí. Stal sa im vod­com. Bolo s ním asi štyris­to mužov.

Ekumenický

2 Pri­pojili sa k nemu všet­ci prena­sledovaní, všet­ci za­dlžení a všet­ci ne­spokoj­ní ľudia. Spolu ich bolo asi štyris­to a on sa stal ich vod­com.

Bible21

2 Shro­máž­di­li se k ně­mu také všich­ni, kdo byli v ne­s­názích a kdo byli za­dlužení a za­trpklí. Bylo s ním na čtyři sta mužů a on se stal je­jich ve­li­te­lem.