Roháček1. Samuelova22,3

1. Samuelova 22:3

Po­tom od­išiel od­tiaľ Dávid do Mic­py Moábovej. A riekol moáb­skemu kráľovi: Do­voľ, prosím, že by vy­šli môj otec i moja mat­ka von a bývali s vami, do­kiaľ ne­zviem, čo mi učiní Bôh.


Verš v kontexte

2 A shromažďovali sa k nemu všet­ci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, jako aj všet­ci, ktorí boli za­dlžení, i všet­ci, ktorí mali hor­kosť v duši, a bol nad nimi voj­vod­com. A bolo s ním tak asi štyris­to mužov. 3 Po­tom od­išiel od­tiaľ Dávid do Mic­py Moábovej. A riekol moáb­skemu kráľovi: Do­voľ, prosím, že by vy­šli môj otec i moja mat­ka von a bývali s vami, do­kiaľ ne­zviem, čo mi učiní Bôh. 4 A do­viedol ich pred moáb­skeho kráľa, a bývali s ním po všet­ky dni, do­kiaľ bol Dávid na tom hrade.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

3 Po­tom od­išiel od­tiaľ Dávid do Mic­py Moábovej. A riekol moáb­skemu kráľovi: Do­voľ, prosím, že by vy­šli môj otec i moja mat­ka von a bývali s vami, do­kiaľ ne­zviem, čo mi učiní Bôh.

Evanjelický

3 Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a po­vedal moáb­skemu kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a mat­ka ostanú s vami, kým sa nedoz­viem, čo učiní so mnou Boh.

Ekumenický

3 Od­tiaľ od­išiel Dávid do moáb­skej Mic­py a moáb­skeho kráľa požiadal: Do­voľ, aby môj otec a moja mat­ka zo­stali u vás, kým nezis­tím, ako so mnou naloží Boh.

Bible21

3 Od­tam­tud David ode­šel do moáb­ské Micpy a požádal moáb­ského krále: „­Moh­li by můj otec s mou matkou při­jít k vám, dokud ne­po­znám, jak se mnou Bůh naloží?“