Roháček1. Samuelova22,1

1. Samuelova 22:1

A tak od­išiel Dávid od­tiaľ a za­chránil sa útekom do jas­kyne Adul­lam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, sišli ta za ním.


Verš v kontexte

1 A tak od­išiel Dávid od­tiaľ a za­chránil sa útekom do jas­kyne Adul­lam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, sišli ta za ním. 2 A shromažďovali sa k nemu všet­ci takí, ktorí boli v nejakej úzkosti, jako aj všet­ci, ktorí boli za­dlžení, i všet­ci, ktorí mali hor­kosť v duši, a bol nad nimi voj­vod­com. A bolo s ním tak asi štyris­to mužov. 3 Po­tom od­išiel od­tiaľ Dávid do Mic­py Moábovej. A riekol moáb­skemu kráľovi: Do­voľ, prosím, že by vy­šli môj otec i moja mat­ka von a bývali s vami, do­kiaľ ne­zviem, čo mi učiní Bôh.

späť na 1. Samuelova, 22

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak od­išiel Dávid od­tiaľ a za­chránil sa útekom do jas­kyne Adul­lam. A keď počuli o tom jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, sišli ta za ním.

Evanjelický

1 Tak Dávid od­išiel od­tiaľ a unikol do adul­lám­skej jas­kyne; keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho ot­ca, zišli sa k ne­mu.

Ekumenický

1 Dávid od­tiaľ ušiel a uchýlil sa do jas­kyne v Adulláme. Keď sa o tom do­zvedeli jeho bratia a celá rodina, zašli za ním.

Bible21

1 Tak od­tam­tud David uni­kl a ukryl se v jes­ky­ni Adulam. Když se to do­slech­li jeho bratři, vy­da­li se s ce­lým ot­cov­ským ro­dem za ním.