Roháček1. Petrov5,1

1. Petrov 5:1

Tedy starších medzi vami prosím spolu­s­tarší a svedok utr­pení Kris­tových, ktorým som aj účast­níkom slávy, ktorá sa má zjaviť;


Verš v kontexte

1 Tedy starších medzi vami prosím spolu­s­tarší a svedok utr­pení Kris­tových, ktorým som aj účast­níkom slávy, ktorá sa má zjaviť; 2 pas­te stádo Božie, ktoré je medzi vami, do­zerajúc nie z prinútenia, ale dob­rovoľne, radi, ani nie pre mrz­ký zisk, ale ochot­ne, 3 ani nie ako panujúci nad dedičs­tvom Pánovým, ale súc prí­kladom stádu.

späť na 1. Petrov, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Tedy starších medzi vami prosím spolu­s­tarší a svedok utr­pení Kris­tových, ktorým som aj účast­níkom slávy, ktorá sa má zjaviť;

Evanjelický

1 Starších medzi vami na­pomínam ako spolu­s­tarší a svedok Kris­tových utr­pení i účast­ník slávy, ktorá sa má zjaviť:

Ekumenický

1 Starších medzi vami prosím ako spolu­s­tarší a svedok Kris­tových utr­pení, aj ako účast­ník slávy, ktorá sa má zjaviť:

Bible21

1 Starší mezi vá­mi pro­sím jako váš spo­lus­tarší, svě­dek Kri­stových utrpení a účastník slávy, která bude zje­ve­na: