Roháček1. Kráľov1,38

1. Kráľov 1:38

A tak od­išiel dolu Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, a Benai­áš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania a vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a za­vied­li ho na rovinu Gichon.


Verš v kontexte

37 Jako bol Hos­podin s mojím pánom kráľom, tak nech je aj so Šalamúnom a nech zvelebí jeho trón nad to, jako bol zvelebený trón môj­ho pána kráľa Dávida! 38 A tak od­išiel dolu Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, a Benai­áš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania a vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a za­vied­li ho na rovinu Gichon. 39 A Cádok, kňaz, vzal roh na olej zo stánu Božieho, po­mazal Šalamúna, a za­trúbili na trúbu, a riek­li, všetok ľud: Nech žije kráľ Šalamún!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 A tak od­išiel dolu Cádok, kňaz, a Nátan, prorok, a Benai­áš, syn Jehojadov, a Keréťania a Peléťania a vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a za­vied­li ho na rovinu Gichon.

Evanjelický

38 Kňaz Cádók, prorok Nátan, Benája, syn Jójádov, Keretej­ci a Peletej­ci od­išli, po­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a od­vied­li ho ku Gíchónu.

Ekumenický

38 Kňaz Cádok, prorok Nátan, Jehójadov syn Benája, Kereťania a Peleťania zišli dolu, vy­sadili Šalamúna na mulicu kráľa Dávida a od­vied­li ho ku Gichónu.

Bible21

38 Kněz Sádok, pro­rok Nátan a Benajáš, syn Jo­ja­dův, se tedy vy­da­li s gardou Kréťanů a Pléťanů na ces­tu. Šalo­mou­na po­sa­di­li na mulu krále Davi­da a od­ve­dli ho ke Gícho­nu.