Roháček1. Kráľov1,30

1. Kráľov 1:30

že jako som ti pri­sahal na Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, po­vediac, že Šalamún, tvoj syn, bude, cele is­te, kraľovať po mne a že on bude sedieť na mojom tróne mies­to mňa, tak aj učiním tohoto dňa.


Verš v kontexte

29 A kráľ pri­sahal a riekol: Ako že žije Hos­podin, ktorý vy­slobodil moju dušu zo všet­kých úz­kos­tí, 30 že jako som ti pri­sahal na Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, po­vediac, že Šalamún, tvoj syn, bude, cele is­te, kraľovať po mne a že on bude sedieť na mojom tróne mies­to mňa, tak aj učiním tohoto dňa. 31 Vtedy sa sklonila Bat-šeba s­vojou tvárou k zemi a po­klonila sa kráľovi a riek­la: Nech žije môj pán kráľ Dávid na veky!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 že jako som ti pri­sahal na Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, po­vediac, že Šalamún, tvoj syn, bude, cele is­te, kraľovať po mne a že on bude sedieť na mojom tróne mies­to mňa, tak aj učiním tohoto dňa.

Evanjelický

30 dnes uskutočním to, čo som ti prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, sľúbil, že tvoj syn Šalamún má kraľovať a za­sad­núť po mne na môj trón.

Ekumenický

30 ešte dnes pre­sadím to, k čomu som sa ti za­viazal prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, že mojím ná­stup­com, ktorý po mne za­sad­ne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún.

Bible21

30 dnes ti splním, co jsem přísahal při Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le: Po mně bude králem tvůj syn Šalo­moun; po mně na můj trůn usedne on.“