Evanjelický1. Kráľov1,30

1. Kráľov 1:30

dnes uskutočním to, čo som ti prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, sľúbil, že tvoj syn Šalamún má kraľovať a za­sad­núť po mne na môj trón.


Verš v kontexte

29 Kráľ sa za­prisahal: Akože žije Hos­podin, ktorý ma vy­kúpil z každého súženia, 30 dnes uskutočním to, čo som ti prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, sľúbil, že tvoj syn Šalamún má kraľovať a za­sad­núť po mne na môj trón. 31 Vtedy sa Batšeba po­klonila tvárou k zemi, vzdala kráľovi poc­tu a po­vedala: Nech žije môj pán, kráľ Dávid, naveky!

späť na 1. Kráľov, 1

Príbuzné preklady Roháček

30 že jako som ti pri­sahal na Hos­podina, Boha Iz­raelov­ho, po­vediac, že Šalamún, tvoj syn, bude, cele is­te, kraľovať po mne a že on bude sedieť na mojom tróne mies­to mňa, tak aj učiním tohoto dňa.

Evanjelický

30 dnes uskutočním to, čo som ti prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, sľúbil, že tvoj syn Šalamún má kraľovať a za­sad­núť po mne na môj trón.

Ekumenický

30 ešte dnes pre­sadím to, k čomu som sa ti za­viazal prísahou na Hos­podina, Boha Iz­raela, že mojím ná­stup­com, ktorý po mne za­sad­ne na môj trón, bude tvoj syn Šalamún.

Bible21

30 dnes ti splním, co jsem přísahal při Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le: Po mně bude králem tvůj syn Šalo­moun; po mně na můj trůn usedne on.“