EvanjelickýZjavenie7,9

Zjavenie 7:9

Po tom­to som videl: aj­hľa, veľký zá­stup zo všet­kých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých ni­kto ne­mohol spočítať; stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení do bieleho rúcha, s pal­mami v rukách,


Verš v kontexte

8 z kmeňa Zebulúnov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefov­ho dvanásťtisíc, z kmeňa Ben­jamínov­ho dvanásťtisíc označených. 9 Po tom­to som videl: aj­hľa, veľký zá­stup zo všet­kých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých ni­kto ne­mohol spočítať; stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení do bieleho rúcha, s pal­mami v rukách, 10 volali mohut­ným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Barán­kovi!

späť na Zjavenie, 7

Príbuzné preklady Roháček

9 Po­tom som videl a hľa, veliký zá­stup, ktorý ne­mohol ni­kto spočítať, z každého národa a zo všet­kých pokolení a ľudí a jazykov, ktorí stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení v dl­hom bielom rúchu, a pal­my v ich rukách,

Evanjelický

9 Po tom­to som videl: aj­hľa, veľký zá­stup zo všet­kých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých ni­kto ne­mohol spočítať; stáli pred trónom a pred Barán­kom, ob­lečení do bieleho rúcha, s pal­mami v rukách,

Ekumenický

9 Po tom­to som po­zeral a uvidel som veľký zá­stup, ktorý ni­kto ne­mohol spočítať; z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka stáli pred trónom a pred Barán­kom. Ob­lečení boli do bieleho rúcha, v rukách mali pal­mové ratoles­ti

Bible21

9 A hle, po­tom jsem spatřil ve­liký zástup, který by nikdo ne­mohl sečíst, ze všech národů a poko­lení a li­dí i jazyků, jak sto­jí před trůnem a před Beránkem, ob­lečeni do bílých rouch. V ru­kou mě­li pal­mové ra­to­lesti