EvanjelickýZjavenie2,19

Zjavenie 2:19

po­znám tvoje skut­ky, i lás­ku, i vieru, i službu, i tvoju tr­pez­livosť a tvoje po­sled­né skut­ky, hoj­nejšie než pr­vé.


Verš v kontexte

18 An­jelovi cir­kev­ného zboru ty­atír­skeho na­píš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči oh­nivé ako plameň a nohy podob­né lesk­lému kovu: 19 po­znám tvoje skut­ky, i lás­ku, i vieru, i službu, i tvoju tr­pez­livosť a tvoje po­sled­né skut­ky, hoj­nejšie než pr­vé. 20 Mám však proti tebe, že tr­píš ženu Jezábel, ktorá hovorí o sebe, že je prorokyňa, učí a zvádza mojich služob­níkov, aby smil­nili a jed­li z mäsa obetovaného mod­lám.

späť na Zjavenie, 2

Príbuzné preklady Roháček

19 Znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku aj službu aj ver­nosť aj tr­pez­livosť aj tvoje skut­ky, aj tie po­sled­né, ktorých je viac ako pr­vých.

Evanjelický

19 po­znám tvoje skut­ky, i lás­ku, i vieru, i službu, i tvoju tr­pez­livosť a tvoje po­sled­né skut­ky, hoj­nejšie než pr­vé.

Ekumenický

19 Po­znám tvoje skut­ky aj tvoju lás­ku, vieru, službu a vy­trvalosť; a viem, že tvoje po­sled­né skut­ky sú počet­nejšie než pr­vé.

Bible21

19 Znám tvé skutky – tvou lás­ku, službu, věrnost a vy­trva­lost, i to, že tvých po­sledních skutků je více než­li dřívějších.