EvanjelickýZjavenie19,5

Zjavenie 19:5

Od trónu však za­znel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všet­ci Jeho služob­níci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí!


Verš v kontexte

4 Nato pad­lo dvad­saťštyri starších a štyri bytos­ti, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja! 5 Od trónu však za­znel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všet­ci Jeho služob­níci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí! 6 Po­tom som počul akoby hlas veľkého zá­stupu, hukot mnohých vôd a rachot mohut­ných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľov­stva Pán, náš Boh všev­lád­ny!

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

5 A z trónu vy­šiel hlas, ktorý po­vedal: Chváľte našeho Boha, všet­ci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí.

Evanjelický

5 Od trónu však za­znel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všet­ci Jeho služob­níci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí!

Ekumenický

5 Od trónu za­znel hlas: Chváľte nášho Boha, všet­ci jeho služob­níci, tí, čo sa ho bojíte, malí i veľkí!

Bible21

5 A od trůnu se ozvalo: „Chvalte naše­ho Boha, všichni jeho služebnícia vy, kdo jej ctí­te, malí i velcí!“