EvanjelickýZjavenie19,6

Zjavenie 19:6

Po­tom som počul akoby hlas veľkého zá­stupu, hukot mnohých vôd a rachot mohut­ných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľov­stva Pán, náš Boh všev­lád­ny!


Verš v kontexte

5 Od trónu však za­znel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všet­ci Jeho služob­níci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí! 6 Po­tom som počul akoby hlas veľkého zá­stupu, hukot mnohých vôd a rachot mohut­ných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľov­stva Pán, náš Boh všev­lád­ny! 7 Raduj­me sa, veseľme sa, vzdávaj­me Mu slávu, že prišla svad­ba Barán­kova a manžel­ka Jeho sa pri­pravila

späť na Zjavenie, 19

Príbuzné preklady Roháček

6 A zase som počul ako hlas mnohého zá­stupu a jako hukot mnohých vôd a jako zvuk sil­ných hromov, ktoré hovorily: Hal­lelujah! Pre­tože pre­vzal kráľov­stvo Pán, náš Bôh, ten Všemohúci.

Evanjelický

6 Po­tom som počul akoby hlas veľkého zá­stupu, hukot mnohých vôd a rachot mohut­ných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľov­stva Pán, náš Boh všev­lád­ny!

Ekumenický

6 Počul som akoby hlas veľkého zá­stupu, ako hukot množs­tva vôd, a ako dunenie mohut­ných hromov, ktorý volal: Haleluja! Lebo začal kraľovať Pán, náš všemohúci Boh.

Bible21

6 Teh­dy jsem us­lyšel hlas ja­ko­by ve­likého zástu­pu, jako zvuk mno­hých vod a jako zvuk silných hromů: „Haleluja! Pán Bůh Vše­mo­hou­cí se ujal kralování!