EvanjelickýŽalmy83,10

Žalmy 83:10

Nalož s nimi ako s Mid­jánom, ako so Síserom, ako s Jábínom pri po­toku Kíšóne,


Verš v kontexte

9 Aj Asýria sa k nim pri­pojila, po­moc­ným ramenom sa stali synom Lótovým. Sela.
10 Nalož s nimi ako s Mid­jánom, ako so Síserom, ako s Jábínom pri po­toku Kíšóne,
11 ktorí boli vy­hubení v Én-Dóre a stali sa hnojom zeme.

späť na Žalmy, 83

Príbuzné preklady Roháček

10 Učiň im ako Midianovi, jako Siserovi, jako Jabinovi pri po­toku Kíšone.

Evanjelický

10 Nalož s nimi ako s Mid­jánom, ako so Síserom, ako s Jábínom pri po­toku Kíšóne,

Ekumenický

10 Za­ob­chádzaj s nimi ako s Midjánom, ako so Síserom, ako s Jábinom pri po­toku Kíšon,

Bible21

10 Pro­veď jim to, co pro­ve­dls Midiánu, Siserovi a Jabínovi u po­toka Kíšo­nu.