EvanjelickýŽalmy70,1

Žalmy 70:1

Pre hudob­ný pred­nes. Dávidov. Ku kadid­lovej obeti.


Verš v kontexte

1 Pre hudob­ný pred­nes. Dávidov. Ku kadid­lovej obeti.
2 Ó Bože, za­chráň ma. Hos­podine, ponáhľaj sa mi na po­moc!
3 Nech sa za­han­bia a za­pýria tí, čo mi siahajú na život; nech s han­bou od­tiah­nu tí, čo sa tešia z môj­ho nešťas­tia.

späť na Žalmy, 70

Príbuzné preklady Roháček

1 Náčel­níkovi ­spevác­keho sboru. Žalm Dávidov. Pri­pomínať.

Evanjelický

1 Pre hudob­ný pred­nes. Dávidov. Ku kadid­lovej obeti.

Ekumenický

1 Zbor­maj­strovi. Dávidov. Na spomien­ku.

Bible21

1 Pro předního zpěváka. Památeční žalm Davi­dův.