EvanjelickýŽalmy22,23

Žalmy 22:23

O Tvojom mene budem rozp­rávať svojim bratom, upro­stred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.


Verš v kontexte

22 Za­chráň ma z tlamy leva a z rohov byvolov. Ty si ma vy­počul.
23 O Tvojom mene budem rozp­rávať svojim bratom, upro­stred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.
24 Vy, čo sa bojíte Hos­podina, chváľte Ho! Všet­ko po­tom­stvo Jákobovo, ctite Ho! Boj­te sa Ho, všet­ko po­tom­stvo Iz­raela!

späť na Žalmy, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 Budem rozp­rávať o tvojom mene svojim bratom, vpro­stred shromaždenia ťa budem chváliť!

Evanjelický

23 O Tvojom mene budem rozp­rávať svojim bratom, upro­stred zhromaždenia chcem Ťa chváliť.

Ekumenický

23 Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno, v zhromaždení ťa chcem chváliť.

Bible21

23 Svým bra­trům budu zvěstovat tvé jméno, uprostřed shro­máždění tě budu ve­le­bit: