EvanjelickýSkutky28,30

Skutky 28:30

Skutky apoštolov

Pavel zo­stal po­tom celé dva roky v najatom byte, prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k nemu


Verš v kontexte

29 [Ako to po­vedal, Židia od­išli, hádajúc sa medzi sebou.] 30 Pavel zo­stal po­tom celé dva roky v najatom byte, prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k nemu 31 a cel­kom smelo a bez pre­kážky kázal o kráľov­stve Božom a učil o Pánovi Ježišovi Kris­tovi.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

30 A Pavel zo­stal celé dva roky v byte, ktorý si sám najal, a prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k ne­mu,

Evanjelický

30 Pavel zo­stal po­tom celé dva roky v najatom byte, prijímal všet­kých, ktorí pri­chádzali k nemu

Ekumenický

30 Ohlasoval Božie kráľov­stvo a učil o Pánovi Ježišovi Kris­tovi s úplnou od­vahou a bez pre­kážok.

Bible21

30 Pavel pak zůstal ce­lé dva roky ve vlastním pronájmu a při­jí­mal všech­ny, kdo za ním při­cháze­li.