EvanjelickýSkutky28,26

Skutky 28:26

Skutky apoštolov

hovoriac: Choď k tomuto ľudu a po­vedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.


Verš v kontexte

25 A keďže neboli jed­nomyseľní medzi sebou, roz­išli sa, keď im Pavel po­vedal (toto) jed­no slovo: Dob­re po­vedal Duch Svätý vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša 26 hovoriac: Choď k tomuto ľudu a po­vedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť. 27 Lebo otupelo srd­ce toh­to ľudu a ťažko počúvajú ušami, a zažmúrili oči, aby ne­videli očami a ne­počuli ušami a nechápali srd­com a ne­ob­rátili sa, aby som ich ne­u­zdravil.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

26 keď po­vedal: Idi k tomuto ľudu a po­vedz: Počuť, áno počujete, ale ne­porozumej­te a hľadieť, i hľadieť budete, ale ne­vidz­te!

Evanjelický

26 hovoriac: Choď k tomuto ľudu a po­vedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.

Ekumenický

26 Choď k tomuto ľudu a po­vedz: Budete len počúvať a počúvať, ale ne­pochopíte, budete len po­zerať a po­zerať, ale ne­uvidíte.

Bible21

26 ‚Jdi k to­muto lidu a řekni: Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete.