EkumenickýSkutky28,26

Skutky 28:26

Skutky apoštolov

Choď k tomuto ľudu a po­vedz: Budete len počúvať a počúvať, ale ne­pochopíte, budete len po­zerať a po­zerať, ale ne­uvidíte.


Verš v kontexte

25 Keďže neboli jed­nomyseľní, roz­išli sa, keď Pavol po­vedal tieto slová: Duch Svätý dob­re po­vedal vašim ot­com ús­tami proroka Izai­áša: 26 Choď k tomuto ľudu a po­vedz: Budete len počúvať a počúvať, ale ne­pochopíte, budete len po­zerať a po­zerať, ale ne­uvidíte. 27 Lebo otupelo srd­ce toh­to ľudu, ušami ťažko počuli, aj oči si zažmúrili, len aby očami ne­videli a ušami ne­počuli, aby srd­com nechápali a ne­ob­rátili sa, a ja ich ne­u­zdravím.

späť na Skutky, 28

Príbuzné preklady Roháček

26 keď po­vedal: Idi k tomuto ľudu a po­vedz: Počuť, áno počujete, ale ne­porozumej­te a hľadieť, i hľadieť budete, ale ne­vidz­te!

Evanjelický

26 hovoriac: Choď k tomuto ľudu a po­vedz mu: Ušami budete počúvať, ale nebudete roz­umieť, a očami budete po­zerať, ale nebudete vidieť.

Ekumenický

26 Choď k tomuto ľudu a po­vedz: Budete len počúvať a počúvať, ale ne­pochopíte, budete len po­zerať a po­zerať, ale ne­uvidíte.

Bible21

26 ‚Jdi k to­muto lidu a řekni: Sluchem us­lyší­te, ale nepochopíte, zrakem uvi­dí­te, ale ne­pro­hlédnete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček