EvanjelickýPríslovia14,21

Príslovia 14:21

Kto po­hŕda blížnym, hreší, kto má však súcit s bied­nymi, je blaho­slavený.


Verš v kontexte

20 Chudob­ného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov.
21 Kto po­hŕda blížnym, hreší, kto má však súcit s bied­nymi, je blaho­slavený.
22 Či neb­lúdia tí, čo snujú zlé? Lás­ku a ver­nosť však žne, kto mys­lí na dob­ré.

späť na Príslovia, 14

Príbuzné preklady Roháček

21 Ten, kto po­hŕda svojím blížnym, hreší; ale ten, kto sa zľutováva nad strápenými, je blaho­slavený.

Evanjelický

21 Kto po­hŕda blížnym, hreší, kto má však súcit s bied­nymi, je blaho­slavený.

Ekumenický

21 Kto svojím blížnym po­hŕda, hreší, kým ten, čo má súcit s biednymi, je blažený.

Bible21

21 Kdo po­hrdá svým bližním, hřeší, blaze to­mu, kdo chudým po­máhá.