EvanjelickýPríslovia10,3

Príslovia 10:3

Hos­podin nedá hladovať spravod­livému, ale od­mieta žiadosť bez­božných.


Verš v kontexte

2 Bez­božne zís­kané po­klady ne­osožia, ale spravod­livosť vy­tr­háva zo smr­ti.
3 Hos­podin nedá hladovať spravod­livému, ale od­mieta žiadosť bez­božných.
4 Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilov­ných obohacuje.

späť na Príslovia, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Hos­podin nedá lačnieť duši spraved­livého; ale to, po čom dych­tia bez­božní, odm­rští.

Evanjelický

3 Hos­podin nedá hladovať spravod­livému, ale od­mieta žiadosť bez­božných.

Ekumenický

3 Hos­podin nedopus­tí, aby spravod­livý hladoval, no žiados­tivosť bez­božníkov za­pudí.

Bible21

3 Hos­po­din nene­chá po­ctivého lačnět, rozmary da­re­báků ale za­vrh­ne.