Evanjelický4. Mojžišova6,15

4. Mojžišova 6:15

Numeri

kôš nek­vasených koláčov z jem­nej múky, za­miesenej s olejom, nek­vasené ten­ké po­súchy, po­mazané olejom, k tomu pat­riacu po­kr­movú obeť a úliat­by.


Verš v kontexte

14 a pred­loží svoj obet­ný dar Hos­podinovi: jed­ného ročného bez­chyb­ného barán­ka na spaľovanú obeť, jed­nu ročnú bez­chyb­nú jah­ničku na obeť za hriech a jed­ného bez­chyb­ného barana na obeť spoločen­stva, 15 kôš nek­vasených koláčov z jem­nej múky, za­miesenej s olejom, nek­vasené ten­ké po­súchy, po­mazané olejom, k tomu pat­riacu po­kr­movú obeť a úliat­by. 16 Kňaz nech to pred­loží pred Hos­podina a vy­koná i jeho obeť za hriech, i jeho spaľovanú obeť.

späť na 4. Mojžišova, 6

Príbuzné preklady Roháček

15 A koš nek­vasených chlebov, koláče z jemnej múky bielej, za­miesené v oleji, a nek­vasené ten­ké osúchy, po­mazané olejom, a ich obil­nú obeť aj ich liate obeti.

Evanjelický

15 kôš nek­vasených koláčov z jem­nej múky, za­miesenej s olejom, nek­vasené ten­ké po­súchy, po­mazané olejom, k tomu pat­riacu po­kr­movú obeť a úliat­by.

Ekumenický

15 kôš nek­vasených chlebov, koláčov z jemnej múky za­miesených olejom a nek­vasené, olejom za­miesené po­súchy a k tomu prís­lušnú po­kr­movú a nápojovú obetu.

Bible21

15 dále koš ne­kvašeného pečiva z jemné mou­ky, bo­chánky za­dělané ole­jem, ne­kvašené placky po­mazané ole­jem a s nimi patřičné moučné obě­ti a ú­lit­by.