Evanjelický4. Mojžišova22,5

4. Mojžišova 22:5

Numeri

ten po­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beórov­mu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho pri­volal, s od­kazom: Hľa, národ vy­šiel z Egyp­ta! Po­kryl celú krajinu a býva oproti mne.


Verš v kontexte

4 a vraveli mid­ján­skym starším: Teraz ten­to zbor požerie všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Bálák, syn Cip­pórov, 5 ten po­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beórov­mu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho pri­volal, s od­kazom: Hľa, národ vy­šiel z Egyp­ta! Po­kryl celú krajinu a býva oproti mne. 6 Teraz, prosím, poď, pre­kľaj mi ten­to ľud, lebo je moc­nejší ako ja. Azda po­tom ho budem môcť poraziť a vy­hnať z krajiny. Veď viem, že je požeh­naný, komu ty žeh­náš, a pre­kliaty, koho pre­kľaješ.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 Ten po­slal po­slov k Balámovi, synovi Be­orov­mu, do mes­ta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, za­volať ho po­vediac: Hľa, nejaký ľud vy­šiel z Egyp­ta a hľa, po­kryl po­vrch zeme a usadil sa na­proti mne.

Evanjelický

5 ten po­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beórov­mu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho pri­volal, s od­kazom: Hľa, národ vy­šiel z Egyp­ta! Po­kryl celú krajinu a býva oproti mne.

Ekumenický

5 ktorý vy­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlast­nej krajiny, aby ho pri­volal. Od­kázal mu: Z Egypta vy­šiel ľud, po­kryl po­vrch zeme a usadzuje sa oproti mne.

Bible21

5 Vy­s­lal po­s­ly k Balaá­movi, synu Be­o­rovu, do Peto­ru ležícího na ře­ce Eufrat v jeho rodné ze­mi. Mě­li ho po­zvat tě­mi­to slovy: „Hle, nějaký lid vy­šel z Egyp­ta a už pokryl ce­lou zem. Usazuje se pří­mo pře­de mnou!