Ekumenický4. Mojžišova22,5

4. Mojžišova 22:5

Numeri

ktorý vy­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlast­nej krajiny, aby ho pri­volal. Od­kázal mu: Z Egypta vy­šiel ľud, po­kryl po­vrch zeme a usadzuje sa oproti mne.


Verš v kontexte

4 Moábčania nato po­vedali mid­ján­skym starším: Ten­to dav teraz spus­toší všet­ko, čo je okolo nás, ako vôl spása poľnú zeleň. V tom čase bol moáb­skym kráľom Balák, syn Cip­póra, 5 ktorý vy­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlast­nej krajiny, aby ho pri­volal. Od­kázal mu: Z Egypta vy­šiel ľud, po­kryl po­vrch zeme a usadzuje sa oproti mne. 6 Poď teda a pre mňa pre­kľaj ten­to ľud, lebo je moc­nejší než ja. Azda ho po­tom porazím a vy­ženiem z krajiny. Viem totiž, že koho požeh­náš, bude požeh­naný, a koho pre­kľaješ, bude pre­kliaty.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

5 Ten po­slal po­slov k Balámovi, synovi Be­orov­mu, do mes­ta Petora, ktoré je pri rieke v zemi synov jeho ľudu, za­volať ho po­vediac: Hľa, nejaký ľud vy­šiel z Egyp­ta a hľa, po­kryl po­vrch zeme a usadil sa na­proti mne.

Evanjelický

5 ten po­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beórov­mu, do Petoru, ktorý leží pri Veľrieke, do krajiny synov jeho národa, aby ho pri­volal, s od­kazom: Hľa, národ vy­šiel z Egyp­ta! Po­kryl celú krajinu a býva oproti mne.

Ekumenický

5 ktorý vy­slal po­slov k Bileámovi, synovi Beóra, do Petoru, čo leží oproti Veľrieke, do jeho vlast­nej krajiny, aby ho pri­volal. Od­kázal mu: Z Egypta vy­šiel ľud, po­kryl po­vrch zeme a usadzuje sa oproti mne.

Bible21

5 Vy­s­lal po­s­ly k Balaá­movi, synu Be­o­rovu, do Peto­ru ležícího na ře­ce Eufrat v jeho rodné ze­mi. Mě­li ho po­zvat tě­mi­to slovy: „Hle, nějaký lid vy­šel z Egyp­ta a už pokryl ce­lou zem. Usazuje se pří­mo pře­de mnou!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček