Evanjelický4. Mojžišova22,31

4. Mojžišova 22:31

Numeri

Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, a ten uvidel an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár.


Verš v kontexte

30 Tu os­lica po­vedala Bileámovi: Či nie som tvojou os­licou, na ktorej jaz­díš, od­kedy žiješ, až do dnešného dňa? Robievala som ti to? Od­povedal: Nie! 31 Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, a ten uvidel an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár. 32 I riekol mu an­jel Hos­podinov: Prečo si už tri razy bil svoju os­licu? Ja som vy­šiel po­staviť sa proti tebe, lebo táto ces­ta podľa mňa je zvrátená.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

31 Tu odkryl Hos­podin oči Balámove, a videl an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, k­torý mal svoj meč vy­tasený vo svojej ruke. A skloniac hlavu klaňal sa mu pad­núc na svoju tvár.

Evanjelický

31 Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, a ten uvidel an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár.

Ekumenický

31 Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, takže za­zrel Hos­podinov­ho an­jela stáť na ces­te s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hl­boko po­klonil a padol pred ním na tvár.

Bible21

31 Vtom Hos­po­din Balaá­movi odkryl oči. Když spatřil Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, poklo­nil se a padl na tvář.