Roháček4. Mojžišova22,31

4. Mojžišova 22:31

Numeri

Tu odkryl Hos­podin oči Balámove, a videl an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, k­torý mal svoj meč vy­tasený vo svojej ruke. A skloniac hlavu klaňal sa mu pad­núc na svoju tvár.


Verš v kontexte

30 Na to riek­la os­lica Balámovi: Či nie som ja tvoja os­lica, na ktorej si jaz­dieval celý svoj život až do tohoto dňa? A či som azda mala voľakedy obyčaj robiť ti tak? A po­vedal: Nie. 31 Tu odkryl Hos­podin oči Balámove, a videl an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, k­torý mal svoj meč vy­tasený vo svojej ruke. A skloniac hlavu klaňal sa mu pad­núc na svoju tvár. 32 A an­jel Hos­podinov mu riekol: Prečo si bil svoju os­licu toto už po tretí raz? Hľa, ja som vy­šiel protiviť sa ti, lebo táto cesta je zhub­ná predo mnou.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

31 Tu odkryl Hos­podin oči Balámove, a videl an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, k­torý mal svoj meč vy­tasený vo svojej ruke. A skloniac hlavu klaňal sa mu pad­núc na svoju tvár.

Evanjelický

31 Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, a ten uvidel an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom. Sklonil sa a padol pred ním na tvár.

Ekumenický

31 Vtedy Hos­podin ot­voril Bileámovi oči, takže za­zrel Hos­podinov­ho an­jela stáť na ces­te s vytaseným mečom v ruke. Bileám sa mu hl­boko po­klonil a padol pred ním na tvár.

Bible21

31 Vtom Hos­po­din Balaá­movi odkryl oči. Když spatřil Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, poklo­nil se a padl na tvář.