Evanjelický4. Mojžišova22,23

4. Mojžišova 22:23

Numeri

Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom v ruke, od­bočila z ces­ty a šla do poľa. Bileám zbil os­licu za to, že od­bočila z ces­ty.


Verš v kontexte

22 Avšak Boží hnev vzplanul, že pred­sa šiel, a an­jel Hos­podinov sa mu po­stavil do ces­ty ako protiv­ník, kým jaz­dil na svojej os­lici, a obaja jeho sluhovia boli s ním. 23 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom v ruke, od­bočila z ces­ty a šla do poľa. Bileám zbil os­licu za to, že od­bočila z ces­ty. 24 Tu za­stal an­jel Hos­podinov na chod­níku medzi vinicami; múr bol z jed­nej i z druhej strany.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

23 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho stáť na ces­te, a že má svoj meč vy­tasený vo svojej ruke, os­lica sa uhla z ces­ty a išla poľom. A Balám bil os­licu, aby ju uhnul na ces­tu.

Evanjelický

23 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho stáť v ces­te s vy­taseným mečom v ruke, od­bočila z ces­ty a šla do poľa. Bileám zbil os­licu za to, že od­bočila z ces­ty.

Ekumenický

23 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela stáť v ceste s vytaseným mečom v ruke, od­bočila z cesty a šla do poľa. Bileám bil os­licu, lebo od­bočila z cesty.

Bible21

23 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la sto­jícího v cestě s ta­seným mečem v ru­ce, uhnu­la z ces­ty a šla po­lem. Balaám tedy oslici bil, aby ji za­ve­dl zpět na ces­tu.