EvanjelickýMatúš13,23

Matúš 13:23

Evanjelium podľa Matúša

A ktoré bolo za­siate do dob­rej zeme, to je ten, čo počúva slovo a roz­umie mu; ten prináša úžitok, a jeden prináša stonásob­ný, iný šesťdesiat­násob­ný a iný trid­saťnásob­ný.


Verš v kontexte

22 A ktoré bolo za­siate do tŕnia, to je ten, čo počúva slovo, ale staros­ti sveta a klam bohat­stva udusia to slovo, takže zo­stáva bez úžit­ku. 23 A ktoré bolo za­siate do dob­rej zeme, to je ten, čo počúva slovo a roz­umie mu; ten prináša úžitok, a jeden prináša stonásob­ný, iný šesťdesiat­násob­ný a iný trid­saťnásob­ný. 24 Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké človeku, ktorý za­sial dob­ré semeno na svojom poli.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

23 Ale na dob­rú zem po­siaty je ten, kto čuje slovo a roz­umie, a kto už po­tom na­ozaj donáša užitok, a síce niekto donáša sto, nie­kto šesťdesiat a nie­kto trid­sať.

Evanjelický

23 A ktoré bolo za­siate do dob­rej zeme, to je ten, čo počúva slovo a roz­umie mu; ten prináša úžitok, a jeden prináša stonásob­ný, iný šesťdesiat­násob­ný a iný trid­saťnásob­ný.

Ekumenický

23 Do dob­rej pôdy bolo zrno za­siate u toho, kto počúva slovo a chápe ho. Ten po­tom prináša úrodu: jeden stonásob­nú, druhý šesťdesiat­násob­nú a tretí trid­saťnásob­nú.

Bible21

23 Do dob­ré země je za­seto u to­ho, kdo slyší Slovo a ro­zumí a který oprav­du přináší úro­du: někdo stonásobnou, jiný še­desá­tinásobnou a jiný třicetinásobnou.“