EvanjelickýMatúš13,24

Matúš 13:24

Evanjelium podľa Matúša

Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké človeku, ktorý za­sial dob­ré semeno na svojom poli.


Verš v kontexte

23 A ktoré bolo za­siate do dob­rej zeme, to je ten, čo počúva slovo a roz­umie mu; ten prináša úžitok, a jeden prináša stonásob­ný, iný šesťdesiat­násob­ný a iný trid­saťnásob­ný. 24 Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké človeku, ktorý za­sial dob­ré semeno na svojom poli. 25 Ale keď ľudia spali, prišiel jeho ne­priateľ, na­sial kúkoľ medzi pšenicu a od­išiel.

späť na Matúš, 13

Príbuzné preklady Roháček

24 Pred­ložil im aj iné podoben­stvo po­vediac: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né človekovi, ktorý za­sial dob­ré semeno na svojom poli.

Evanjelický

24 Pred­ložil im iné podoben­stvo: Podob­né je kráľov­stvo nebes­ké človeku, ktorý za­sial dob­ré semeno na svojom poli.

Ekumenický

24 Pred­niesol im iné podoben­stvo: Nebes­ké kráľov­stvo je podob­né človeku, ktorý na svojom poli za­sial dob­ré semeno.

Bible21

24 Po­věděl jim další podo­ben­ství: „Ne­bes­ké králov­ství je, jako když člověk roz­sívá na svém poli dob­ré se­meno.