EvanjelickýMarek1,4

Marek 1:4

Evanjelium podľa Mareka

Ján Krs­titeľ vy­stúpil na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.


Verš v kontexte

3 hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky. 4 Ján Krs­titeľ vy­stúpil na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov. 5 Celé Jud­sko vy­chádzalo k ne­mu, aj všet­ci Jeruzalemčania; vy­znávali svoje hriechy a on ich krs­til v rieke Jor­dáne.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Ján vy­stúpil krs­tiac na púšti a kážuc krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Evanjelický

4 Ján Krs­titeľ vy­stúpil na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Ekumenický

4 tak vy­stúpil Ján Krs­titeľ na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

Bible21

4 Tak přišel Jan, kř­til na pouš­ti a kázal křest pokání na odpuštění hříchů.