EvanjelickýMarek1,3

Marek 1:3

Evanjelium podľa Mareka

hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.


Verš v kontexte

2 Tak­to píše prorok Izai­áš: Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla pred Tebou, a ten pri­praví Ti ces­tu; 3 hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky. 4 Ján Krs­titeľ vy­stúpil na púšti a kázal krst po­kánia na od­pus­tenie hriechov.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­hotov­te ces­tu Pánovu, čiňte priame jeho chod­níky!

Evanjelický

3 hlas volajúceho na púšti: Pri­pravuj­te Pánovi ces­tu, vy­rov­návaj­te Mu chod­níky.

Ekumenický

3 Hlas volajúceho na púšti: Pri­prav­te ces­tu Pánovi, vy­rov­naj­te mu chod­níky! —

Bible21

3 „Hlas vo­lajícího na poušti: Připravte ces­tu pro Pána! Vyrovnejte jeho stezky!“