EvanjelickýKazateľ12,13

Kazateľ 12:13

Na záver všet­kých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho pri­kázania za­chovávaj, lebo to je po­vin­nosť každého človeka.


Verš v kontexte

12 Os­tat­ne, syn môj, daj sa vy­stríhať: Tvorenie mnohých kníh ne­má kon­ca a mnoho učenia unavuje telo. 13 Na záver všet­kých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho pri­kázania za­chovávaj, lebo to je po­vin­nosť každého človeka. 14 Lebo Boh každé dielo pri­vedie na súd, i každú taj­nú vec, či je dob­rá alebo zlá.

späť na Kazateľ, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 Suma všet­kého toho, čo si počul: Boj sa Boha a os­tríhaj jeho pri­kázania, lebo to je povin­nosťou každého človeka,

Evanjelický

13 Na záver všet­kých rečí počuj: Boha sa boj a Jeho pri­kázania za­chovávaj, lebo to je po­vin­nosť každého človeka.

Ekumenický

13 Slovo na záver všet­kého, čo si počul: Boha sa boj a jeho pri­kázania za­chovávaj, lebo toto je po­vin­nosť každého človeka!

Bible21

13 Zde je sou­hrn vše­ho, co jsi slyšel: Měj bázeň před Bo­hem a plň jeho přikázání – vž­dyť to je pro člověka vším.