EvanjelickýJózua22,2

Józua 22:2

a po­vedal im: Za­chovali ste všet­ko, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, a po­slúch­li ste môj hlas vo všet­kom, čo som vám pri­kázal.


Verš v kontexte

1 Vtedy po­volal Józua Rúbenov­cov, Gádov­cov i polo­vicu kmeňa Menašše 2 a po­vedal im: Za­chovali ste všet­ko, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, a po­slúch­li ste môj hlas vo všet­kom, čo som vám pri­kázal. 3 Ne­opus­tili ste svojich bratov už dl­hý čas; až do toh­to dňa ste ver­ne za­chovali pri­kázanie Hos­podina, svoj­ho Boha.

späť na Józua, 22

Príbuzné preklady Roháček

2 a riekol im: Vy ste za­chovali všet­ko, čo vám pri­kázal Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, a po­slúchali ste môj hlas vo všet­kom, čo som vám kedy prikázal.

Evanjelický

2 a po­vedal im: Za­chovali ste všet­ko, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš, a po­slúch­li ste môj hlas vo všet­kom, čo som vám pri­kázal.

Ekumenický

2 Po­vedal im: Za­chovali ste všet­ko, čo vám pri­kázal Hos­podinov služob­ník Mojžiš a po­slúch­li ste ma vo všet­kom, čo som vám pri­kázal.

Bible21

2 a ře­kl jim: „Do­drže­li jste vše, co vám přikázal Hos­po­dinův služebník Mo­jžíš. I mě jste po­s­lech­li ve všem, co jsem vám přikázal.