EvanjelickýJózua11,21

Józua 11:21

V ten čas prišiel Józua a vy­kynožil Anákov­cov z po­horia, z Cheb­rónu, Debíru, Anábu, z celého Jud­ského po­horia a z celého Iz­rael­ského po­horia; na nich i na ich mes­tách vy­konal Józua kliat­bu.


Verš v kontexte

20 Lebo od Hos­podina po­chádzalo, že si za­tvr­dili srd­cia na boj proti Iz­raelu, aby pad­li pod kliat­bu a aby sa im nedos­talo milo­sr­den­stva, aby boli vy­hubení, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi. 21 V ten čas prišiel Józua a vy­kynožil Anákov­cov z po­horia, z Cheb­rónu, Debíru, Anábu, z celého Jud­ského po­horia a z celého Iz­rael­ského po­horia; na nich i na ich mes­tách vy­konal Józua kliat­bu. 22 Z Anákov­cov nezos­tal v Iz­raeli ni­kto; len v Gaze, v Gate a v Ašdóde sa za­chovali.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

21 V tom čase prišiel Jozua a vy­plienil Enákov s vr­chov, z Heb­rona, z Debíra, z Anába a so všet­kých vr­chov Jud­ska jako i so všet­kých vr­chov Iz­rael­ska, s ich mes­tami ich vy­hladil Jozua, za­riek­nutých na záhubu.

Evanjelický

21 V ten čas prišiel Józua a vy­kynožil Anákov­cov z po­horia, z Cheb­rónu, Debíru, Anábu, z celého Jud­ského po­horia a z celého Iz­rael­ského po­horia; na nich i na ich mes­tách vy­konal Józua kliat­bu.

Ekumenický

21 Vtedy prišiel Jozua a vy­kynožil Anákov­cov z pohoria, z Hebronu, z Debíru, z Anábu a z celého jud­ského a iz­rael­ského po­horia. Jozua vy­konal kliat­bu na nich, ako aj na ich mes­tách.

Bible21

21 V té době Jo­zue na svém tažení vy­hla­dil Ana­kov­ce z hor: z Hebro­nu, De­bi­ru, Anabu i ze všech jud­ských a iz­rael­ských hor. Jo­zue je vy­hla­dil jako pro­klaté i s je­jich měs­ty.