EvanjelickýJózua11,14

Józua 11:14

Všet­ku korisť tých­to miest a dobytok vzali Iz­rael­ci pre seba; všet­kých ľudí po­bili os­trím meča, kým ich ne­vyničili; ne­ponechali nič, čo dýcha.


Verš v kontexte

13 Mes­tá, ktoré stáli na svojich hradis­kách, Iz­rael ne­vypálil, vy­j­múc Chácór - ten jediný Józua vy­pálil. 14 Všet­ku korisť tých­to miest a dobytok vzali Iz­rael­ci pre seba; všet­kých ľudí po­bili os­trím meča, kým ich ne­vyničili; ne­ponechali nič, čo dýcha. 15 Ako Hos­podin pri­kázal svoj­mu služob­níkovi Mojžišovi, tak pri­kázal Mojžiš Józu­ovi, a Józua urobil tak; ne­vynechal nič z toho, čo Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

späť na Józua, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 A všet­ku korisť tých miest i dobytok ulúpili sebe synovia Iz­raelovi. Len ľudí bili všet­kých os­trím meča, do­kiaľ ich ne­vy­hladili. Ne­ponechali ni­ktorej duše.

Evanjelický

14 Všet­ku korisť tých­to miest a dobytok vzali Iz­rael­ci pre seba; všet­kých ľudí po­bili os­trím meča, kým ich ne­vyničili; ne­ponechali nič, čo dýcha.

Ekumenický

14 Iz­raeliti sa zmoc­nili všet­kého, čo v týchto mes­tách našli, a ukoris­tili aj dobytok. Ľudí však za­bíjali mečom, kým ich ne­vykynožili, a ne­ponechali nič, čo dýchalo.

Bible21

14 Synové Iz­rae­le si mezi se­bou roz­dě­li­li všech­nu kořist i do­by­tek z těch měst. Všech­ny lidi ale po­bi­li ostřím meče, úplně je vy­hu­bi­li. Ne­ušetři­li ani živou duši.