EvanjelickýJeremiáš7,11

Jeremiáš 7:11

Či ten­to dom, ktorý ne­sie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lot­rov­skou? Ja sám som to videl - znie výrok Hos­podinov.


Verš v kontexte

10 a po­tom prídete a po­stavíte sa predo mňa v tom­to dome, ktorý ne­sie moje meno, a po­viete: Sme chránení! a po­tom ďalej páchať chcete tieto ohav­nos­ti? 11 Či ten­to dom, ktorý ne­sie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lot­rov­skou? Ja sám som to videl - znie výrok Hos­podinov. 12 Choďte k môj­mu po­svät­nému mies­tu, ktoré bolo v Šíle, kde som spr­voti pri­pravil príbytok svoj­mu menu, a po­zrite, čo som s ním urobil pre zlo svoj­ho ľudu, Iz­raela.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

11 Či je ten­to dom, nad ktorým je menované moje meno, pelešou lot­rov vo vašich očiach? Hľa, vidím i ja, hovorí Hos­podin.

Evanjelický

11 Či ten­to dom, ktorý ne­sie moje meno, je vo vašich očiach pelešou lot­rov­skou? Ja sám som to videl - znie výrok Hos­podinov.

Ekumenický

11 Či ten­to dom, ktorý sa nazýva mojím menom, je vo vašich očiach pelech lot­rov? Ja sám som to videl, znie výrok Hos­podina.

Bible21

11 To se pod­le vás ten­to dům, který se na­zývá mým jménem, stal doupě­tem lu­pičů? Jenže já to dobře vi­dím, praví Hos­po­din.