EvanjelickýJakubov1,27

Jakubov 1:27

Čis­té a ne­poškvr­nené uc­tievanie Boha pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a seba za­chovávať ne­poškvr­neného svetom.


Verš v kontexte

25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha. 27 Čis­té a ne­poškvr­nené uc­tievanie Boha pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a seba za­chovávať ne­poškvr­neného svetom.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 Čis­té nábožen­stvo a ne­poškvr­nené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba os­tríhať ne­poškvr­neného od sveta.

Evanjelický

27 Čis­té a ne­poškvr­nené uc­tievanie Boha pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a seba za­chovávať ne­poškvr­neného svetom.

Ekumenický

27 Čis­tá a ne­poškvr­nená nábožnosť pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a chrániť sa pred poškvr­nou sveta.

Bible21

27 Čis­tá a ryzí zbožnost před Bo­hem a Ot­cem je to­to: po­máhat si­ro­tkům a vdovám v je­jich nou­zi a chránit se před špínou svě­ta.