EvanjelickýJakubov1,26

Jakubov 1:26

Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha.


Verš v kontexte

25 Ale kto sa za­hľadel do do­konalého zákona slobody a vy­trval nie ako zábud­livý po­slucháč, ale ako činiteľ skut­ku, ten bude blaho­slavený vo svojom konaní. 26 Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha. 27 Čis­té a ne­poškvr­nené uc­tievanie Boha pred Bohom a Ot­com je: navštevovať siroty a vdovy v ich ties­ni a seba za­chovávať ne­poškvr­neného svetom.

späť na Jakubov, 1

Príbuzné preklady Roháček

26 Ak sa nie­komu medzi vami zdá, že je nábožný, a ned­rží svoj­ho jazyka na úz­de, ale zvodí svoje srd­ce, toho nábožen­stvo je már­ne.

Evanjelický

26 Ak si nie­kto mys­lí, že slúži Bohu, a jazyk si ned­rží na uzde, ale oklamáva si srd­ce, u takého je darom­né uc­tievanie Boha.

Ekumenický

26 Ak si nie­kto mys­lí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si ned­rží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je már­na.

Bible21

26 Pokud si někdo mys­lí, že je zbožný, a při­tom ne­u­mí zvládnout vlastní jazyk, ten kla­me sám sebe a jeho zbožnost je k niče­mu.