EvanjelickýEzechiel8,3

Ezechiel 8:3

Po­tom vy­strel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božs­kých videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň.


Verš v kontexte

2 Ale hľa, videl som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo. 3 Po­tom vy­strel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božs­kých videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň. 4 Aj­hľa, bola tam sláva Boha Iz­raela, podob­ného zjavu, ako som videl v údolí.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

3 A vy­strúc niečo podobné ruke vzal ma za kader mojej hlavy, a Duch ma vy­z­dvihol medzi zem a medzi nebo a do­viedol ma do Jeruzalema vo videniach Božích ku vchodu brány vnútor­ného ­dvora, ktorá hľadí na sever, kde bola stolica mod­ly rev­nivos­ti, popudzujúcej k rev­nivos­ti.

Evanjelický

3 Po­tom vy­strel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božs­kých videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň.

Ekumenický

3 Po­tom vy­strel niečo ako ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božských videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň.

Bible21

3 Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za vla­sy. Duch mě vy­zve­dl mezi nebe a zemi a v Božím vi­dění mě přene­sl do Je­ruzalé­ma, ke vcho­du se­verní brá­ny vni­třního nádvoří, kde trůni­la uráž­livá so­cha budící žár­livý hněv.