EvanjelickýEzechiel8,2

Ezechiel 8:2

Ale hľa, videl som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo.


Verš v kontexte

1 V šies­tom roku, v šies­tom mesiaci, piateho dňa toho mesiaca som sedel vo svojom dome a starší Júdu sedeli predo mnou. I do­pad­la tam na mňa ruka Hos­podina, Pána. 2 Ale hľa, videl som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo. 3 Po­tom vy­strel akoby ruku a uchopil ma za kadere na hlave; Duch ma zdvihol medzi zem a nebo a v božs­kých videniach preniesol do Jeruzalema ku vchodu do vnútor­nej brány, ob­rátenej na sever, kde bol pod­stavec sochy Náruživos­ti, ktorá vy­volávala vášeň.

späť na Ezechiel, 8

Príbuzné preklady Roháček

2 A videl som a hľa, nejaká podoba muža, na po­hľad ako oheň, a od vidu jeho bedier a dolu bol oheň, a od jeho bedier a hore bolo čosi na po­hľad ako jas, ako far­ba žeravého kovu.

Evanjelický

2 Ale hľa, videl som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo.

Ekumenický

2 Uvidel som po­stavu, ktorá vy­zerala ako muž: od bedier dolu vy­zerala ako oheň a od bedier vy­ššie vy­zerala ako žiara, ako mosadz­né zrkad­lo.

Bible21

2 Podíval jsem se a hle – ja­ko­by lid­ská po­stava! Od pasu do­lů bylo vi­dět ja­ko­by oheň a od pasu vzhů­ru ja­ko­by třpyt žhnou­cího vzácného kovu.