EvanjelickýEzdráš5,5

Ezdráš 5:5

Ale nad židov­skými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich ne­pri­stavili v práci, do­kiaľ ne­príde hlásenie Dári­ovi a nedajú im od­poveď v tej­to veci.


Verš v kontexte

4 Vtedy sme im po­vedali, ako sa volajú mužovia, ktorí stavajú túto budovu. 5 Ale nad židov­skými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich ne­pri­stavili v práci, do­kiaľ ne­príde hlásenie Dári­ovi a nedajú im od­poveď v tej­to veci. 6 Od­pis lis­tu, ktorý po­slal Tat­tenaj, mies­to­držiteľ v Záriečí, Šetar-Bóz­naj so svojimi druh­mi a správ­covia v Záriečí kráľovi Dári­ovi.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

5 Ale oko ich Boha bolo ob­rátené na starších zo Židov, a ne­prekazili im, do­kiaľ by vec ne­prišla pred Dária, a vtedy že dajú od­tiaľ odpoveď na pís­ma o tom.

Evanjelický

5 Ale nad židov­skými staršími bdelo oko ich Boha, takže ich ne­pri­stavili v práci, do­kiaľ ne­príde hlásenie Dári­ovi a nedajú im od­poveď v tej­to veci.

Ekumenický

5 Božie oko však spočívalo na starších Židoch, a tak im ne­prerušili prácu, kým sa ne­predos­trie správa Dári­ovi a kým od­tiaľ nedos­tanú roz­hod­nutie o tom.

Bible21

5 Boží oko však bdělo nad ži­dov­ský­mi stařeši­ny, a tak je ne­cha­li, dokud o tom ne­bu­de zpra­ven Da­re­i­os a dokud od něj ne­při­jde od­po­věď.