EkumenickýEzdráš4,24

Ezdráš 4:24

Tak bola za­stavená práca na Božom príbyt­ku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kraľovania perz­ského kráľa Dária.


Verš v kontexte

22 Varuj­te sa po­stupovať v tej veci ned­ban­livo, aby z toho ne­vz­rá­stla škoda v kráľov ne­pros­pech. 23 Keď od­pis nariadenia kráľa Ar­taxer­xa prečítali pred Rechúmom, pred pisárom Šimšajom a pred ich spolu­pracov­ník­mi, vy­brali sa na­pochyt­ro k Židom do Jeruzalema a z vládnej moci im roz­kázali pre­stať. 24 Tak bola za­stavená práca na Božom príbyt­ku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kraľovania perz­ského kráľa Dária.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 A tak bolo za­stavené dielo domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stálo tak až do druhého roku kraľovania Dária, perz­ského kráľa.

Evanjelický

24 Tak sa za­stavila práca na dome Božom v Jeruzaleme a stála až do tretieho roku vlády perz­ského kráľa Dária.

Ekumenický

24 Tak bola za­stavená práca na Božom príbyt­ku v Jeruzaleme a nerobilo sa až do druhého roku kraľovania perz­ského kráľa Dária.

Bible21

24 Práce na Božím chrá­mu v Je­ruzalémě se teh­dy za­stavi­la až do druhého roku vlá­dy per­ského krále Da­re­ia.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček