Evanjelický2. Mojžišova16,34

2. Mojžišova 16:34

Exodus

Áron ho položil pred Svedec­tvo, aby sa za­choval, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.


Verš v kontexte

33 Po­tom Mojžiš po­vedal Áronovi: Vez­mi jeden krčah a daj doň pl­ný ómer man­ny a polož ho pred Hos­podina, aby sa za­choval pre po­kolenia. 34 Áron ho položil pred Svedec­tvo, aby sa za­choval, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi. 35 Iz­rael­ci jed­li man­nu 40 rokov, až kým ne­prišli do obývateľnej zeme, na okraj Kanaánu.

späť na 2. Mojžišova, 16

Príbuzné preklady Roháček

34 P­reto jako bol pri­kázal Hos­podin Mojžišovi, uložil ju Áron pred svedoc­tvom, aby tam bola opat­rovaná.

Evanjelický

34 Áron ho položil pred Svedec­tvo, aby sa za­choval, ako pri­kázal Hos­podin Mojžišovi.

Ekumenický

34 Áron ju položil pred svedec­tvo, aby sa uchovala, ako Hos­podin pri­kázal Mojžišovi.

Bible21

34 A tak jej Áron po­stavil před Tru­hlou svě­de­ctví, aby to bylo uchováno, jak Hos­po­din přikázal Mo­jžíšovi.